+/-

Najčešće postavljana pitanja

cesta pitanja

Šta je portfelj hartija od vrednosti?

Portfelj predstavlja skup raznih hartija od vrednosti kojim raspolaže jedno lice. Drugim rečima, portfelj reprezentuje finansijsku imovinu koja se sastoji od novca i hartija od vrednosti kojim upravlja ovlašćeni broker, odnosno portfolio menadžer u ime i za račun investitora.

Šta sve mogu da uradim sa hartijama od vrednosti koje posedujem?

Kada je reč o akcijama postoje dve mogućnosti, da ih prodate ili da ih držite i uživate sva prava koja one sa sobom nose (pravo glasa na skupštini, dividenda, pravo na deo likvidacione mase...). Kod dužničkih hartija možete čekati rok njihovog dospeća i prihodovati kamatu ili ih možete prodati na berzi.

Zašto ulagati u hartije od vrednosti?

Glavni motiv za ulaganja u hartije od vrednosti je mogućnost ostvarenja veće dobiti u poređenju sa drugim vrstama investicija. Ulaganje u akcije je spojeno, po pravilu, s većim rizikom od rizika kojem je investitor izložen kod npr. klasične štednje u banci, dok je ulaganje u obveznice manje rizično, ali nosi, po pravilu, manji prinos. Rizik ulaganja u hartije od vrednosti se može smanjiti ulaganjem u različite vrste papira (akcije, obveznice) i u hartije od vrednosti više emitenata (diversifikacija portfelja).

Ko je emitent?

Emitent je pravno lice koje izdaje (emituje) hartije od vrednosti čijom prodajom prikuplja nedostajuća novčana sredstva.

Ko je investitor?

Investitor je svaki kupac hartija od vrednosti, bez obzira bilo to pravno ili fizičko lice.

Šta je prospekt preduzeća?

Prospekt preduzeća daje osnovne informacije o preduzeću čije akcije su izložene javnoj prodaji, putem kog potencijalni investitor ili prodavac može da sagleda bazične performanse preduzeća i donese informisanu odluku.

Šta je dividenda?

Dividenda je deo godišnje dobiti akcionarskog društva, koji akcionar dobija srazmerno učešću u akcijskom kapitalu akcionarskog društva.

Da li akcionarsko društvo mora da mi isplati dividendu jer posedujem akcije?

Odluka o isplati dividende donosi se na Skupštini akcionara. Postoje sledeći slučajevi:
1. dividenda se ne isplaćuje ukoliko je preduzeće u protekloj godini poslovalo sa gubitkom
2. ako je preduzeće u protekloj godini poslovalo sa dobitkom, ono može:
a) svojim akcionarima isplatiti dividendu
b) reinvestirati dobit. Ukoliko reinvestira dobit (dokapitalizacija), preduzeće uvećava svoj osnovni kapital, emituje akcije i poziva postojeće akcionare da podignu nove akcije.
c) novčana sredstva da prebaci u neraspoređenu dobit

Na koji način možete da se informišete o akcijama?

Informacije koje su bitne prilikom donošenja odluke o kupovini/prodaji akcija preduzeća, njihovoj ceni i uopšte o novostima u preduzeću možete dobiti posredstvom web site-a Beogradske berze (www.belex.rs), medija i vašeg brokera.

Kako mogu da saznam kako posluje firma čije akcije posedujem?

Firme sa čijim se akcijama trguje na Beogradskoj berzi objavljuju na sajtu Berze (www.belex.rs) svoj prospekt koji sadrži i rezultate poslovanja. Kada nadjete firmu koja vas zanima, klikom na njen naziv, otvarate prospekt u kome možete naći bilans stanja, bilans uspeha, podaci o dividendama, gubitku, mišljenje revizora, strukturu vlasništva i dr.

Koje sve cene (vrednosti) akcija postoje?

Nominalna cena - ovo je cena za koju emitent smatra da je realna vrednost tokom emisije.

Obračunska cena (Korigovana knjigovodstvena vrednost) - izračunava se tako što se ukupna aktiva umanji za iznos gubitka iznad visine kapitala i za iznos obaveza i dugoročnih rezervisanja i podeli sa brojem emitovanih akcija.

Tržišna cena - formira se na berzanskom trgovanju uparivanjem ponude i tražnje.

Šta se dešava ako ne želim da prodam hartije od vrednosti koje posedujem ispod neke određene cene?

Kada zaključite ugovor sa brokerom tada ste u mogućnosti da preko njega dajete naloge za kupoprodaju hartija od vrednosti na berzi. Postoji više vrsta naloga i svaki od njih na određeni način štiti Vaš interes u trgovini. Ako postoji cena ispod koje ne želite prodati Vaše hartije od vrednosti, tada ćete uz pomoć Vašeg brokera ispostaviti prodajni limit nalog na tu cenu. Vaše hartije će u tom slučaju biti prodate isključivo po toj ili višoj ceni, nikako ispod nje. Ako je u pitanju kupovni limit nalog Vi ćete postati vlasnik željenih hartija od vrednosti po ceni koja je jednaka stop ceni koju ste specificirali ili je niža od nje. Treća vrsta naloga je nalog po preovlađujućoj ceni koji Vašeg brokera ovlašćuje da proda ili kupi hartije od vrednosti koje su predmet naloga po ceni koja je utvrđena metodom trgovine na berzi.

Nalozi imaju i svoje vremensko trajanje koje takođe Vi određujete. Tako možete svom brokeru dati dnevni nalog, koji traje jedan dan ili nalog do opoziva, koji traje dok ga Vi ne poništite (opozovete).

Mogu li se predomisliti u pogledu cene i količine akcija nakon što sam već dao nalog svom brokeru, ili čak povući celi nalog?

Ono što je najbitnije da shvatite, to je da odluku o ceni i količini akcija koje želite da prodajete donosite isključivo sami. Niko nema zakonsko pravo da Vas primorava da prodajete akcije pod drugim uslovima.

Međutim, ukoliko ste se predomislili u pogledu cene ili količine iz naloga, ili čak želite da povučete kompletan nalog, vaš broker može vršiti promene, ili povući nalog ali samo pod uslovom da nalog nije realizovan.

Šta ako je vlasnik akcija preminuo?

Treba provesti ostavinski postupak i prijaviti akcije u ostavinsku raspravu. Nakon pravosnažnosti rešenja o nasleđivanju, treba odneti takvo rešenje članu Centralnog registra koji vrši preknjižavanje hartija na naslednika.

 

Naši prijatelji

TRŽIŠTE NOVCA A.D.
Vojvode Milenka 40, Beograd, 011/3613-958